Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 – Algemeen
Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offertes en bestellingen, en alle daaruit voortkomende diensten en leveringen, beheerst door de hierna vermelde voorwaarden. De klant wordt geacht hiervan kennis te hebben genomen en zich hier ten volle mee akkoord te verklaren.
Artikel 2 ‐ Offertes
Alle offertes worden gratis en vrijblijvend opgesteld en hebben een geldigheidsduur van 28 dagen, tenzij anders vermeld.
Artikel 3 – Webdesign, grafisch ontwerp en softwareontwikkeling
Het ontwerpen van een website gebeurt in enkele fases waarbij we telkens feedback vragen aan de klant. De opdrachtgever heeft na elke fase van het project 15 dagen de tijd om opmerkingen of aanpassingen door te geven, tenzij vooraf anders besproken met WEBBOSS. Indien WEBBOSS na 15 dagen geen opmerkingen of aanpassingen heeft ontvangen, beschouwen wij het tussenfase‐ontwerp als goedgekeurd door de klant. Nadat een tussenfase‐ontwerp goedgekeurd wordt door de opdrachtgever, kan deze hieraan enkel nog wijzigingen aanbrengen in uitzonderlijke gevallen en na akkoord van WEBBOSS. De oplevering van een project houdt in dat de ontwikkeling van de website voltooid is en deze beschikbaar gesteld kan worden voor het publiek op de domeinnaam van de klant. Na de oplevering worden verdere aanpassingen apart in rekening gebracht. In het geval van software ontworpen door WEBBOSS, is de klant als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, daarbij rekening houdend met de specificaties en instructies van WEBBOSS. Websites, broncodes en software ontworpen door WEBBOSS mogen in geen geval gekopieerd worden, tenzij mits schriftelijke toestemming van WEBBOSS. De door WEBBOSS ontwikkelde website wordt opgenomen in het referentieportfolio. Klanten die dat niet wensen kunnen zich niettemin verzetten tegen deze vermeldingen.
ARTIKEL 4 ‐ Web hosting / Domeinregistratie
De web hosting kan enkel gebruikt worden voor legale doeleinden. Het online plaatsen van illegaal materiaal, adult materiaal,… is dus verboden. Bij het overtreden van deze algemene voorwaarden, behoudt WEBBOSS het recht om onmiddellijk de gebruikersaccount te stoppen of te annuleren, zonder enige kans op terugbetaling of vergoeding voor kosten. De mogelijkheid van registratie van een domeinnaam wordt bepaald door nationale en internationale regels.
WEBBOSS biedt geen garantie dat de gewenste domeinnaam geregistreerd zal kunnen worden, zelfs indien blijkt dat op het moment van de vraag van de klant de domeinnaam nog beschikbaar is. Voor wat de .be‐domeinnamen betreft verklaart de klant zicht uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden voor eindgebruikers vastgelegd door DNS vzw (te raadplegen op de website www.dns.be). WEBBOSS draagt op geen enkele manier enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden of het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zou uitmaken op rechten van derden.
De klant zal WEBBOSS steeds vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam. In geen geval is WEBBOSS aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, reputatie of klanten, of verliezen ten gevolgen gerechtelijke stappen, ondernomen door derden tegen de klant. WEBBOSS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internetconnectie door technische of andere storingen.
ARTIKEL 5 – Leveringstermijn
Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden tijdig over te maken, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst. WEBBOSS verbindt zich ertoe al de te verstrekken diensten met zorg uit te voeren binnen de afgesproken leveringstermijn. WEBBOSS is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.
ARTIKEL 6 ‐ Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen WEBBOSS en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij WEBBOSS of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd. De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WEBBOSS de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen, aanpassen of aan een derde beschikbaar stellen. De klant zal aanduidingen van WEBBOSS of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. WEBBOSS staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door WEBBOSS geleverde producten en/of resultaten van de diensten.
ARTIKEL 7 ‐ Prijzen & betalingen
Al onze prijzen zijn, behoudens een andere vermelding, exclusief 21% BTW.
WEBBOSS is gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk opgegeven opdracht aanbrengt.
Prijzen van de hosting‐abonnementen kunnen op elk moment gewijzigd worden. De gebruiker zal hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte worden gesteld. Nieuwe prijzen gaan in op de eerste dag van de eerstvolgende abonnementsperiode.
Tenzij anders vermeld, zijn onze facturen betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Ingeval van niet‐betaling van de factuur op de vervaldag zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest opbrengen gelijk aan de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties (wet van 2
augustus 2002). Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 75,00 euro. Door niet betaling van één enkele factuur zal bovendien de betaling van alle andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden, zelfs vóór hun vervaldatum.
Bij webdesign en/of de creatie van grafisch ontwerp en maatsoftware wordt vóór de start van het project 30% van de contractwaarde bij wijze van voorschot gefactureerd.
Het voorschot kan in geen geval terugbetaald worden aan de klant. Na voltooiing van het ontwerp en goedkeuring van de klant wordt de resterende 70% van het totaalbedrag gefactureerd. Na ontvangst van dit restsaldo op de rekening van WEBBOSS wordt de website online geplaatst op de domeinnaam van de klant, en worden de eventuele finale grafische ontwerpen geleverd aan de klant. Eventuele wijzigingen en/of uitbreidingen na oplevering, aan een website of programma ontwikkeld door WEBBOSS, zullen achteraf gefactureerd worden. Deze wijzigingen, uitbreidingen of aanpassingen buiten het contract zullen worden gefactureerd aan € 125/uur behalve anders overeengekomen.
Het design zal in samenspraak worden afgesproken en zal toegankelijk zijn via een testomgeving waar de klant constante toegang tot heeft. De klant kan hierop zijn bevindingen via mail naar ons toezenden waardoor wij aanpassingen kunnen gaan uitvoeren.
Alle aanpassingen aan het design buiten de huidige offerte zal worden aangerekend aan € 65/uur.
In geval van wanbetaling behoudt WEBBOSS zich het recht om de diensten onmiddellijk te beëindigen.
ARTIKEL 8 ‐ Contractduur en beëindiging
Een abonnement (web hosting, domeinnaam, onderhoudscontract) wordt, tenzij anders vermeld op de offerte of factuur, voor minimum 3 jaar afgesloten. Dit abonnement wordt na deze periode jaarlijks verlengd, tenzij de opdrachtgever expliciet vraagt zijn abonnement op te zeggen. Deze opzegging dient schriftelijk (post) of via e‐mail uiterlijk 2 maanden vóór de einddatum van het abonnement doorgegeven te worden aan WEBBOSS. Voor overige overeenkomsten gelden de afspraken gemaakt tijdens de bestelling. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang WEBBOSS haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 100 euro.
ARTIKEL 9 ‐ Klachten en geschillen
Om geldig te zijn dienen klachten binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur aangetekend in ons bezit te zijn. De factuur wordt geacht ontvangen te zijn drie dagen na uitgiftedatum. Het indienen van een klacht ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.
Elk geschil of eis voortvloeiend uit of in verband met de huidige overeenkomst zal voorgelegd worden aan de rechtbank bevoegd op basis van de vestigingsplaats van WEBBOSS. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
ARTIKEL 10 ‐ Behandeling van persoonsgegevens
Persoonsgebonden informatie is louter bedoeld voor intern gebruik door WEBBOSS. De opdrachtgever heeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de privacy.